Oznámenie č. 102/1994 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Cyperskej republiky o zrušení vízovej povinnosti

Čiastka 29/1994
Platnosť od 03.05.1994
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť 30. dňom odo dňa výmeny nót, t. j. 22. decembra 1993, na základe článku 11.

102

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 8. septembra 1993 bola v Nikózii podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Cyperskej republiky o zrušení vízovej povinnosti.

Dohoda nadobudla platnosť 30. dňom odo dňa výmeny nót, t. j. 22. decembra 1993, na základe článku 11. Týmto dňom stratila platnosť Dohoda medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Cyperskej republiky o zrušení vízovej povinnosti pre držiteľov diplomatických a služobných pasov uzatvorená 26. novembra 1991 v Nikózii.

DOHODA

medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Cyperskej republiky o zrušení vízovej povinnosti

Vláda Slovenskej republiky a vláda Cyperskej republiky,

želajúc si rozvoj priateľských vzťahov medzi oboma krajinami,

dohodli sa na tomto:

Článok 1

Štátni občania jedného zmluvného štátu, držitelia platných cestovných dokladov, ktoré sa uvádzajú v prílohe tejto dohody, môžu vstúpiť na územie druhého zmluvného štátu bez víza a zdržiavať sa tam po dobu 30 dní, ktorá neslúži na vykonávanie zárobkovej činnosti.

Článok 2

a) Členovia diplomatickej misie alebo konzulárneho úradu každého zo zmluvných štátov, ktorí sú držiteľmi diplomatických alebo služobných pasov a sú vyslaní do druhého zmluvného štátu, môžu sa zdržiavať na území druhého zmluvného štátu bez víza po dobu svojho pridelenia.

b) Rodinní príslušníci osôb uvedených pod písmenom a) tohto článku, ktorí s nimi žijú v spoločnej domácnosti a sú držiteľmi diplomatických alebo služobných pasov, môžu sa zdržiavať na území druhého zmluvného štátu bez víza po dobu pridelenia.

Článok 3

Občania oboch zmluvných štátov, ktorí vstúpia na územie druhého zmluvného štátu s cieľom získať zamestnanie alebo trvalý pobyt, musia získať príslušné povolenie a vstupné vízum tohto štátu.

Článok 4

Štátni občania zmluvného štátu môžu vstúpiť na územie druhého zmluvného štátu cez hraničné priechody určené pre medzinárodnú dopravu.

Článok 5

Zmluvné štáty sa budú diplomatickou cestou navzájom bezodkladne informovať o akýchkoľvek zmenách podmienok na vstup, pobyt a vycestovanie.

Článok 6

Štátni občania zmluvných štátov sú počas svojho pobytu na území druhého zmluvného štátu povinní dodržiavať zákony a predpisy tohto štátu.

Článok 7

a) Táto dohoda nebude mať nijaký vplyv na právo zmluvných strán odoprieť vstup na svoje územie alebo pobyt na ňom osobám, ktorých pobyt je nežiadúci.

b) Zmluvné štáty sa zaväzujú, že prevezmú svojich štátnych občanov na svoje územie kedykoľvek a bez formalít.

Článok 8

Štátni občania každého zmluvného štátu, ktorí stratili svoje cestovné doklady na území druhého zmluvného štátu, môžu druhý zmluvný štát opustiť s náhradným cestovným dokladom vydaným diplomatickou misiou alebo konzulárnym úradom svojho štátu.

Článok 9

a) Každý zmluvný štát môže v záujme verejného poriadku, bezpečnosti alebo ochrany zdravia dočasne prerušiť vykonávanie tejto dohody alebo jej časti.

b) Zavedenie alebo pozastavenie takýchto opatrení bude bezodkladne oznámené diplomatickou cestou druhému zmluvnému štátu.

Článok 10

a) Zmluvné štáty si diplomatickou cestou poskytnú vzory cestovných dokladov uvedených v prílohe tejto dohody najneskôr 30 dní pred nadobudnutím jej platnosti.

b) V prípade zmien v platných cestovných dokladov alebo v prípade zavedenia nových typov cestovných dokladov si zmluvné štáty diplomatickou cestou navzájom poskytnú vzory a informáciu o použití týchto dokumentov minimálne 90 dní pred ich zavedením do praxe.

Článok 11

Táto dohoda nadobúda platnosť 30. dňom odo dňa výmeny nót, ktorými si zmluvné štáty oznámia, že boli splnené ich vnútroštátne podmienky nadobudnutia platnosti dohody.

Článok 12

a) Táto dohoda sa uzatvára na dobu neurčitú a jej platnosť možno ukončiť po uplynutí 30 dní odo dňa doručenia písomného oznámenia o tom druhému zmluvnému štátu diplomatickou cestou.

b) Dňom nadobudnutia platnosti tejto dohody stráca platnosť Dohoda medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Cyperskej republiky o zrušení vízovej povinnosti pre držiteľov diplomatických a služobných pasov uzatvorená výmenou diplomatických nót 26. novembra 1991 v Nikózii.

Dané v Nikózii 8. septembra 1993 v dvoch origináloch, každý v slovenskom, gréckom a anglickom jazyku. V prípade nejednotného výkladu je rozhodujúci anglický text.

Za vládu

Slovenskej republiky:

Jozef Tuchyňa v. r.

Za vládu

Cyperskej republiky:

Dinos Michailides v. r.

Příloha 01

PRÍLOHA

Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Cyperskej republiky
o zrušení vízovej povinnosti

Cestovné doklady platné v rámci tejto dohody sú:

1. Pre občanov Slovenskej republiky
a) diplomatický pas,
b) služobný pas,
c) bežný pas,
d) námornícka knižka,
e) cestovný preukaz.
2. Pre občanov Cyperskej republiky
a) diplomatický pas,
b) služobný pas,
c) bežný pas,
d) preukaz totožnosti.