Oznámenie č. 102/1994 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Cyperskej republiky o zrušení vízovej povinnosti

Čiastka 29/1994
Platnosť od 03.05.1994
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť 30. dňom odo dňa výmeny nót, t. j. 22. decembra 1993, na základe článku 11.

Pôvodný predpis

03.05.1994