Vyhláška č. 70/1993 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky o hospodárení so zostatkom prostriedkov fondu kultúrnych a sociálnych potrieb

(v znení č. 103/1993 Z. z.)

Čiastka 20/1993
Platnosť od 29.03.1993
Účinnosť od 13.05.1993

OBSAH