Oznámenie č. 57/1993 Z. z.Oznámenie Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vydáva Kancelársky poriadok pre notárov

Čiastka 15/1993
Platnosť od 11.03.1993
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky. Zmeny výnosu boli vyhlásené oznámením č. 156/2000 Z. z. a nadobudli účinnosť 1. júla 2000. Zmeny výnosu boli vyhlásené oznámením č. 322/2002 Z. z. a nadobudli účinnosť 1. januára 2003 okre...

57

OZNÁMENIE

Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky vydalo podľa § 85 ods. 3 zákona SNR č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) výnos z 25. januára 1993 č. 17214/1992-60, ktorým sa vydáva Kancelársky poriadok pre notárov.

Výnosom sa zrušuje úprava Ministerstva spravodlivosti Slovenskej socialistickej republiky z 20. októbra 1986 č. 4135/1985-50, ktorou sa vydáva Spravovací poriadok pre štátne notárstva, registrovaná v čiastke 27/1986 Zb.

Výnos nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

Do výnosu možno nazrieť na Ministerstve spravodlivosti Slovenskej republiky, Župné námestie 13, 813 11 Bratislava, ako aj v Notárskej komore Slovenskej republiky.

Výnos bude uverejnený v plnom znení v Ústrednom vestníku Slovenskej republiky.