Zákon č. 5/1993 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa Občiansky súdny poriadok

Čiastka 2/1993
Platnosť od 01.01.1993
Účinnosť od 01.07.2016