Opatrenie č. 36/1993 Z. z.Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave výšky základnej náhrady za používanie osobného cestného motorového vozidla pri pracovných cestách

Čiastka 9/1993
Platnosť od 12.02.1993 do30.06.2002
Najbližšie účinné znenie 27.02.1993
Zrušený 339/2002 Z. z.

OBSAH