Oznámenie č. 33/1993 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecíi Slovenskej republiky o uzavretí Platobnej zmluvy medzi Slovenskou republikou a Českou republikou a Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o používaní peňažných prostriedkov v národných menách v oblasti vzájomného cestovného ruchu

Čiastka 8/1993
Platnosť od 08.02.1993 do31.12.1993
Redakčná poznámka

Zmluvy nadobudli platnosť na základe ich článku 10. dňom výmeny diplomatických nót potvrdzujúcich ich schválenie a budú platiť do 31. decembra 1993, ak sa zmluvné strany nedohodnú o skoršom skončení ich platnosti.

33

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 4. februára 1993 bola v Prahe podpísaná Platobná zmluva medzi Slovenskou republikou a Českou republikou a Zmluva medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o používaní peňažných prostriedkov v národných menách v oblasti vzájomného cestovného ruchu.

So zmluvami vyslovila súhlas Národná rada Slovenskej republiky. Diplomatické nóty potvrdzujúce ich schválenie sa vymenili 7. februára 1993.

Zmluvy nadobudli platnosť na základe ich článku 10. dňom výmeny diplomatických nót potvrdzujúcich ich schválenie a budú platiť do 31. decembra 1993, ak sa zmluvné strany nedohodnú o skoršom skončení ich platnosti.

Slovenské znenie zmlúv sa vyhlasuje súčasne.

PLATOBNÁ ZMLUVA

medzi Slovenskou republikou a Českou republikou

Slovenská republika a Česká republika za účelom úpravy platobného styku medzi oboma štátmi a vedené želaním podporiť rozvoj vzájomných vzťahov na základe rovnosti a obojstrannej výhodnosti sa dohodli takto:

Čl. 1

Všetky vzájomné platby medzi fyzickými alebo právnickými osobami, ktoré majú trvalý pobyt alebo sídlo v Slovenskej republike, a fyzickými osobami alebo právnickými osobami, ktoré majú trvalý pobyt alebo sídlo v Českej republike (ďalej len „subjekty“), sa vykonávajú, s výnimkou platieb uvedených v článku 2 a 3 tejto Zmluvy, formou clearingového platobného styku.
Zúčtovacou jednotkou clearingu medzi Slovenskou republikou a Českou republikou (ďalej len „zmluvné strany“) je zúčtovacie European Currency Unit (ďalej len „zúčtovacie ECU“).

Čl. 2

Platby za dodávky tovaru a služieb, ktoré boli nakúpené subjektom jednej zo zmluvných strán v tretej krajine a odpredané bez následnej úpravy a zmeny vlastnej kvality dodaného tovaru a služieb subjektu druhej zmluvnej strany, sa budú uhrádzať vo voľne zameniteľných menách, ak z inej dohody, ktorou sú obe zmluvné strany viazané, nevyplýva niečo iné.

Čl. 3

Úhrady pohľadávok a záväzkov medzi právnickými osobami alebo fyzickými osobami - podnikateľmi so sídlom alebo trvalým pobytom v Slovenskej republike a právnickými osobami alebo fyzickými osobami - podnikateľmi so sídlom alebo trvalým pobytom v Českej republike, ktoré vznikli pred 8. februárom 1993, sa vykonajú v súlade s Protokolom medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o platobnom vysporiadaní vzájomných pohľadávok a záväzkov právnických osôb a fyzických osôb - podnikateľov, ktoré vznikli pred 8. februárom 1993. Protokol je neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy.

Platobné vysporiadanie pohľadávky Národnej banky Slovenska voči Českej národnej banke, ktorá vznikla z titulu rozdelenia bilancie bývalej Štátnej banky česko-slovenskej, rieši samostatná dohoda.

Čl. 4

Predaj peňažných prostriedkov v národných menách zmluvných strán pri súkromných a pracovných cestách fyzických osôb na území druhej zmluvnej strany a nakladanie s týmito prostriedkami upravuje zmluva medzi zmluvnými stranami.

Čl. 5

Zúčtovanie platieb sa vykonáva na slovenskej strane prostredníctvom Národnej banky Slovenska a na českej strane prostredníctvom Českej národnej banky. Národná banka Slovenska a Česká národná banka si na tento účel otvoria vzájomné účty v zúčtovacích ECU vedené bez výdavkov a provízií.

Národná banka Slovenska a Česká národná banka uzavrú zmluvu o koordinácii a technickom zabezpečení platobného styku.

Čl. 6

Zmluvné strany si vzájomne poskytnú hraničný úver na účtoch otvorených podľa článku 5 pri úrokovej sadzbe 5 % p. a.

Hraničný úver je určený vo výške 130 mil. zúčtovacích ECU. Výška hraničného úveru môže byť upravená dohodou medzi vládami zmluvných strán.

Suma prekročenia hraničného úveru sa úročí sadzbou 10 % p. a.

Sumu prekročenia hraničného úveru k poslednému dňu každého kalendárneho mesiaca je dlžnícka strana povinná vyrovnať úhradou vo voľne zameniteľnej mene ECU (ďalej len „ECU") do 15. dňa nasledujúceho mesiaca. Na tento účel sa používa kurz 1 zúčtovacie ECU = 1 ECU.

Ak sa suma prekročenia hraničného úveru nevyrovná v tomto termíne, začínajúc 16. dňom sa bude úročiť sadzbou 15 % p. a.

V prípade dvoch po sebe sa opakujúcich omeškaní so splácaním sumy prekročenia hraničného úveru vlády zmluvných strán neodkladne dohodnú vysporiadanie dlžnej sumy.

Čl. 7

Kurz národných mien zmluvných strán k zúčtovaciemu ECU sa odvodzuje od kurzu národných mien zmluvných strán k ECU, ktorý nezávisle určuje Národná banka Slovenska a Česká národná banka. Zmluvné strany sa zaväzujú, že urobia opatrenia, aby odchýlka kurzu zúčtovacieho ECU a ECU nepresiahla ± 5 %. Ak by udržanie tejto odchýlky ohrozovalo základné ekonomické záujmy jednej zo zmluvných strán, vlády zmluvných strán začnú neodkladne rokovať o riešení vzniknutej situácie.

Čl. 8

Saldo vzájomných účtov vedených Národnou bankou Slovenska a Českou národnou bankou po skončení platnosti Zmluvy vyrovná dlžnícka strana do 6 mesiacov dodávkami tovaru, služieb alebo uskutočnením iných platieb.

Ak po uplynutí týchto 6 mesiacov nebude saldo vzájomných účtov úplne vyrovnané, vlády zmluvných strán neodkladne dohodnú vysporiadanie dlžnej sumy.

Ostatné pohľadávky a záväzky vyplývajúce z uskutočňovania tejto Zmluvy sa prepočítajú zo zúčtovacích ECU na ECU, prípadne na inú voľne zameniteľnú menu, podľa dohody medzi príslušnými subjektmi zmluvných strán.

Čl. 9

Túto Zmluvu možno zmeniť len so súhlasom zmluvných strán na základe písomnej žiadosti jednej z nich.

Čl. 10

Ministerstvá financií zmluvných strán a Národná banka Slovenska a Česká národná banka sa splnomocňujú, aby pri vykonávaní tejto Zmluvy po vzájomnej dohode určili odchylnú úpravu od devízových predpisov platných na území zmluvných strán.

Zmluva nadobúda platnosť dňom výmeny diplomatických nót potvrdzujúcich jej schválenie v súlade s ústavným postupom príslušného štátu a bude platiť do 31. decembra 1993, ak sa zmluvné strany nedohodnú o skoršom skončení jej platnosti.

Po 31. decembri 1993 sa platnosť Zmluvy predlžuje na dobu neurčitú s tým, že Zmluvu možno vypovedať písomným vyhlásením jednej zo zmluvných strán odovzdaným druhej zmluvnej strane najneskôr 3 mesiace od navrhovaného skončenia platnosti Zmluvy.

Dané v Prahe 4. februára 1993 v dvoch vyhotoveniach, a to v slovenskom a českom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.

Za

Slovenskú republiku:

Július Tóth v. r.

Za

Českú republiku:

Ivan Kočárník v. r.

Príloha Platobnej zmluvy

PROTOKOL

medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o platobnou vysporiadaní vzájomných pohľadávok a záväzkov právnických osôb a fyzických osôb - podnikateľov, ktoré vznikli pred 8. februárom 1993

V súlade s článkom 3 Platobnej zmluvy medzi Slovenskou republikou a Českou republikou zo 4. februára 1993 sa Slovenská republika a Česká republika dohodli takto:

Čl. 1

Všetky vzájomné platby medzi právnickými osobami alebo fyzickými osobami - podnikateľmi, ktoré majú trvalý pobyt alebo sídlo v Slovenskej republike, a medzi právnickými alebo fyzickými osobami - podnikateľmi, ktoré majú trvalý pobyt alebo sídlo v Českej republike (ďalej len „subjekty“), na úhradu vzájomných pohľadávok a záväzkov týchto subjektov, ktoré vznikli pred 8. februárom 1993, sa vyrovnávajú formou osobitného clearingového platobného styku.

Zúčtovacou jednotkou tohto osobitného clearingového platobného styku medzi Slovenskou republikou a Českou republikou (ďalej len „zmluvné strany“) je zúčtovacia koruna (ďalej len „zúčtovacia XCS“).

Čl. 2

Na účely vykonávania tohto Protokolu sa určuje pevný kurz národných mien zmluvných strán k zúčtovacej XCS v pomere 1 XCS = 1 slovenská koruna = 1 koruna česká a zároveň pevný kurz zúčtovacej XCS voči ECU, ktorý je zhodný s kurzom česko-slovenskej koruny k ECU a bol vyhlásený Národnou bankou Slovenska a Českou národnou bankou k 5. februáru 1993.

Čl. 3

Zúčtovanie platieb sa vykonáva na slovenskej strane prostredníctvom Národnej banky Slovenska a na českej strane prostredníctvom Českej národnej banky. Národná banka Slovenska a Česká národná banka si na tento účel otvoria vzájomné účty v zúčtovacích XCS vedených bez nákladov a provízií.

Národná banka Slovenska a Česká národná banka uzavrú zmluvu o koordinácii a technickom zabezpečení platobného styku.

Čl. 4

Saldo vzájomných účtov vedených Národnou bankou Slovenska a Českou národnou bankou podľa článku 3 Protokolu sa úročí sadzbou 3 % p. a.

Čl. 5

Saldo vzájomných účtov v zúčtovacích XCS vedených Národnou bankou Slovenska a Českou národnou bankou podľa článku 3 Protokolu podľa stavu k 15. máju 1993 vrátane úrokov a ďalej potom vždy po 3 mesiacoch vyrovná dlžnícka strana buď

a) v dohodnutej voľne zameniteľnej mene, alebo

b) prevedením na vzájomné účty v zúčtovacích ECU vedené Národnou bankou Slovenska a Českou národnou bankou podľa článku 5 Platobnej zmluvy,

ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.

Na účely vysporiadania sa použije kurz zúčtovacej XCS voči ECU určený v článku 2 tohto Protokolu, pričom 1 ECU = 1 zúčtovacie ECU.

Čl. 6

Vlády zmluvných strán k 15. augustu 1993 vyhodnotia vykonávanie tohto Protokolu a dohodnú ďalší postup.

Čl. 7

Pri pohľadávkach splatných do 14. februára 1993, ktoré nebudú zúčtované podľa tohto Protokolu, alebo budú zúčtované v zúčtovacích ECU v zmysle Platobnej zmluvy, veritelia voči dlžníkom ani voči bankám neuplatnia nárok na nijaké sankcie spojené s týmito pohľadávkami ani nárok na náhradu škody v súvislosti so zúčtovaním týchto pohľadávok.

Dané v Prahe 4. februára 1993 v dvoch vyhotoveniach, a to v slovenskom a českom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.

Za

Slovenskú republiku:

Július Tóth v. r.

Za

Českú republiku:

Ivan Kočárník v. r.

ZMLUVA

medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o používaní peňažných prostriedkov v národných menách v oblasti vzájomného cestovného ruchu

V súlade s článkom 4 Platobnej zmluvy medzi Slovenskou republikou a Českou republikou zo 4. februára 1993 sa Slovenská republika a Česká republika dohodli takto:

Čl. 1

Slovenská republika a Česká republika (ďalej len „zmluvné strany“) umožnia používanie peňažných prostriedkov v národných menách Slovenskej republiky a Českej republiky (ďalej len „peňažné prostriedky“) pri súkromných a pracovných cestách fyzických osôb zo Slovenskej republiky do Českej republiky a z Českej republiky do Slovenskej republiky.

Čl. 2

Peňažné prostriedky v národnej mene príslušného štátu môžu fyzické osoby použiť na všetky platby spojené s pobytom v tomto štáte.

Čl. 3

Nákup a predaj peňažných prostriedkov v národných menách môžu vykonávať devízové banky a iné oprávnené subjekty oboch štátov (ďalej len „banky“).

Národná banka Slovenska a Česká národná banka (ďalej len „ústredné banky“) sa budú vzájomne informovať o bankách, ktoré uskutočňujú nákup a predaj peňažných prostriedkov druhého štátu, a o výške týchto peňažných prostriedkov nakúpených a predaných bankami.

Čl. 4

Banky nakupujú a predávajú peňažné prostriedky v národnej mene jedného štátu za peňažné prostriedky v národnej mene druhého štátu pri použití nimi určeného kurzu na základe ponuky a dopytu po peňažných prostriedkoch.

Čl. 5

Banky oboch štátov môžu vzájomne nakupovať a predávať peňažné prostriedky v ich národných menách podľa nimi dohodnutých podmienok.

Čl. 6

Banky si budú vzájomne vymieňať peňažné prostriedky, ktoré sa majú podľa príslušných predpisov zmluvných strán stiahnuť z obehu, za platné peňažné prostriedky v rovnakej národnej mene.

Čl. 7

Zmluvné strany splnomocňujú ústredné banky na dohodnutie Protokolu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy, o výške peňažných prostriedkov v hotovosti a v cestovných šekoch, ktoré môžu fyzické osoby prevážať pri súkromných a pracovných cestách z jedného štátu do druhého štátu.

Čl. 8

Spôsob uplatňovania tejto Zmluvy v Slovenskej republike a Českej republike určia ústredné banky zmluvných strán, ktoré sa budú vzájomne informovať o spôsobe plnenia tejto Zmluvy.

Čl. 9

V záujme vytvorenia priaznivých podmienok na uskutočňovanie tejto Zmluvy si ústredné banky zmluvných strán jednorazovo predajú peňažné prostriedky v ich národných menách prostredníctvom účtu podľa článku 5 Platobnej zmluvy medzi Slovenskou republikou a Českou republikou.

Nevyužitú časť takto nakúpených peňažných prostriedkov v národnej mene môže ústredná banka jednej zmluvnej strany spätne odpredať ústrednej banke druhej zmluvnej strany do 3 mesiacov odo dňa ich nákupu a ústredná banka druhej zmluvnej strany sa zaväzuje tieto peňažné prostriedky odkúpiť.

Pri prepočte súm v národných menách na zúčtovacie ECU sa použije kurz národnej meny platný v deň, keď Zmluva nadobudne platnosť.

Čl. 10

Túto Zmluvu možno zmeniť alebo doplniť na základe vzájomného písomného súhlasu zmluvných strán.

Zmluva nadobudne platnosť dňom výmeny diplomatických nót potvrdzujúcich jej schválenie v súlade s ústavným postupom príslušného štátu a bude platiť do 31. decembra 1993, ak sa zmluvné strany nedohodnú o skoršom skončení jej platnosti.

Po 31. decembri 1993 sa platnosť Zmluvy predlžuje na dobu neurčitú s tým, že Zmluvu možno vypovedať písomným vyhlásením jednej zo zmluvných strán odovzdaným druhej zmluvnej strane najneskôr 3 mesiace pred navrhovaným skončením platnosti Zmluvy.

Dané v Prahe 4. februára 1993 v dvoch vyhotoveniach, a to v slovenskom a českom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.

Za

Slovenskú republiku:

Július Tóth v. r.

Za

Českú republiku:

Ivan Kočárník v. r.

Príloha Zmluvy

Protokol

medzi Národnou bankou Slovenska a Českou národnou bankou o limitoch vývozu a dovozu peňažných prostriedkov v národných menách v oblasti vzájomného cestovného ruchu medzi Slovenskou republikou a Českou republikou

V súlade s článkom 7 Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o používaní peňažných prostriedkov v národných menách v oblasti vzájomného cestovného ruchu zo 4. februára 1993 sa Národná banka Slovenska a Česká národná banka dohodli takto:

Čl. 1

Fyzická osoba pri súkromných a pracovných cestách zo Slovenskej republiky do Českej republiky a z Českej republiky do Slovenskej republiky môže vyvážať a dovážať peňažné prostriedky v hotovosti v národných menách Slovenskej republiky a Českej republiky vo výške 7 500 slovenských korún a 7 500 korún českých pri každej ceste a cestovné šeky znejúce na slovenské koruny a na koruny české bez obmedzenia.

Čl. 2

Národná banka Slovenska a Česká národná banka prijmú nevyhnutné opatrenia na zabezpečenie tohto Protokolu.

Dané v Prahe 4. februára 1993 v dvoch vyhotoveniach, a to v slovenskom a českom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.

Národná banka Slovenska

Marián Jusko v. r.

Česká národná banka

Josef Tošovský v. r.