Oznámenie č. 33/1993 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecíi Slovenskej republiky o uzavretí Platobnej zmluvy medzi Slovenskou republikou a Českou republikou a Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o používaní peňažných prostriedkov v národných menách v oblasti vzájomného cestovného ruchu

Čiastka 8/1993
Platnosť od 08.02.1993 do31.12.1993
Redakčná poznámka

Zmluvy nadobudli platnosť na základe ich článku 10. dňom výmeny diplomatických nót potvrdzujúcich ich schválenie a budú platiť do 31. decembra 1993, ak sa zmluvné strany nedohodnú o skoršom skončení ich platnosti.

Pôvodný predpis

08.02.1993