Vyhláška č. 328/1993 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 82/1993 Z. z.. o forme, obsahu a náležitostiach colného vyhlásenia a o spôsobe vedenia colnej štatistiky

Čiastka 80/1993
Platnosť od 31.12.1993 do30.06.1997
Účinnosť od 31.12.1993 do30.06.1997
Zrušený 167/1997 Z. z.

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
31.12.1993 - 30.06.1997

Pôvodný predpis

31.12.1993