Vyhláška č. 327/1993 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 639/1992 Zb. o výpočte preddavku na daň z príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti a funkčných požitkov na mesačné obdobie

Čiastka 80/1993
Platnosť od 31.12.1993 do31.12.1999
Účinnosť od 01.01.1994 do31.12.1999
Zrušený 366/1999 Z. z.

OBSAH