Zákon č. 320/1993 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o úprave náhrady z astratu n azárobku po skončení pracovnej neschopnosti vznik- nutej pracovným úrazom alebo chorobou z povolania

(v znení č. 231/2002 Z. z.)

Čiastka 78/1993
Platnosť od 31.12.1993 do31.12.2003
Účinnosť od 03.05.2002 do31.12.2003
Zrušený 461/2003 Z. z.

OBSAH