Zákon č. 318/1993 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 80/1992 Zb. o sídlach a obvodoch súdov Slovenskej republiky, štátnej správe súdov, vybavovaní sťažností a o voľbách prísediacich (zákon o štátnej správe súdov) v znení neskorších predpisov

Čiastka 78/1993
Platnosť od 31.12.1993 do31.03.2005
Účinnosť od 01.01.1994 do31.03.2005
Zrušený 757/2004 Z. z.