Vyhláška č. 305/1993 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky o spôsobe a rozsahu financovania geologických prác a zabezpečenia alebo likvidácie starých banských diel a ich následkov zo štátneho rozpočtu

Čiastka 75/1993
Platnosť od 29.12.1993
Účinnosť od 01.01.1994 do14.12.2014
Zrušený 337/2014 Z. z.