Oznámenie č. 299/1993 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovuje predkladanie výkazov bankami a pobočkami zahraničných bánk Národnej banke Slovenskav roku 1994

Čiastka 73/1993
Platnosť od 17.12.1993
Redakčná poznámka

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januárom 1994.

299

OZNÁMENIE

Národnej banky Slovenska

Národná banka Slovenska vydala podľa § 24 ods. 2 zákona č. 21/1992 Zb. o bankách

opatrenie č. 1 z 2. decembra 1993, ktorým sa ustanovuje predkladanie výkazov bankami a pobočkami zahraničných bánk Národnej banke Slovenska v roku 1994.

Týmto opatrením sa ustanovuje obsah, forma, termíny a spôsob predkladania výkazov bankami a pobočkami zahraničných bánk Národnej banke Slovenska v roku 1994.

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januárom 1994.

Opatrenie bolo uverejnené v čiastke 2/1993 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť vo všetkých jednotkách Národnej banky Slovenska.