Oznámenie č. 299/1993 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovuje predkladanie výkazov bankami a pobočkami zahraničných bánk Národnej banke Slovenskav roku 1994

Čiastka 73/1993
Platnosť od 17.12.1993
Redakčná poznámka

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januárom 1994.

Pôvodný predpis

17.12.1993