Oznámenie č. 297/1993 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ukrajiny o obchodno-hospodárskej a vedecko-technickej spolupráci

Čiastka 73/1993
Platnosť od 17.12.1993
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť 26. augusta 1993 na základe článku 14.

297

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 26. augusta 1993 bola v Kyjeve podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ukrajiny o obchodno-hospodárskej a vedecko-technickej spolupráci.

Dohoda nadobudla platnosť 26. augusta 1993 na základe článku 14.

DOHODA

medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ukrajiny
o obchodno-hospodárskej a vedecko-technickej spolupráci

Vláda Slovenskej republiky a vláda Ukrajiny (ďalej len „zmluvné strany“),

vyjadrujúc želanie rozvíjať priateľské vzťahy medzi oboma štátmi,

uvedomujúc si veľký význam tradičných obchodno-ekonomických vzťahov,

berúc do úvahy hlboké zmeny, ktoré nastávajú v ekonomike oboch štátov,

podporujúc činnosť na rozvoj obchodno-ekonomickej, výrobnej a vedecko-technickej spolupráce v záujme oboch štátov,

riadiac sa v obchodno-ekonomických vzťahoch princípmi rovnoprávnosti, vzájomnej výhodnosti a ďalšími princípmi medzinárodného práva,

sa dohodli takto:

Článok 1

Zmluvné strany budú prijímať v rámci zákonodarstva platného vo svojich štátoch nevyhnutné opatrenia na zabezpečenie, uľahčenie a stimuláciu rozvoja rozličných foriem hospodárskej spolupráce medzi oboma štátmi.

Článok 2

Zmluvné strany si navzájom poskytnú doložku najvyšších výhod vo všetkých oblastiach vzájomných hospodárskych vzťahov vrátane obchodných.

Toto ustanovenie sa nevzťahuje na práva a výhody, ktoré vyplývajú z účasti jednej zo zmluvných strán

– v medziregionálnom obchode s druhými štátmi,

– v colných úniách alebo zónach voľného obchodu.

Článok 3

Zmluvné strany budú napomáhať rozvoj obchodných vzťahov zameraných na zvýšenie vzájomnej výmeny tovarov a objemu poskytovaných služieb na základe pravidiel uplatňovaných v medzinárodnom obchode. Pritom v prechodnom období ekonomických reforiem a transformácie v ekonomikách oboch štátov sa nevylučuje možnosť na úrovni príslušných orgánov zmluvných strán odsúhlasovať vzájomné dodávky dôležitých tovarov, ktoré majú význam na zabezpečenie prioritných potrieb ich krajín.

Zástupcovia zmluvných strán budú spoločne analyzovať efektívnosť uplatňovaných foriem obchodno-ekonomických vzťahov a predkladať patričné návrhy na ich korekciu, zohľadňujúc priebeh reforiem uskutočňovaných v oboch štátoch.

Článok 4

Platby za všetky druhy operácií sa budú uskutočňovať vo voľne zameniteľnej mene. Splnomocnené banky zmluvných strán uzatvoria v najkratšom čase medzibankovú dohodu o spôsobe uskutočňovania zúčtovania a platieb.

Článok 5

Zmluvné strany budú napomáhať prehĺbenie hospodárskej spolupráce. Prioritnú pozornosť budú venovať výrobnej, investičnej a obchodnej spolupráci v odvetviach spoločného záujmu.

Spolupráca v tejto sfére bude zameraná na vytváranie spoločných podnikov, kooperácií, akciových spoločností a taktiež na rozvoj iných progresívnych foriem spolupráce, známych v svetovej ekonomickej praxi.

Článok 6

Zmluvné strany, vychádzajúc z toho, že vedecko-technická spolupráca v oblasti základného a aplikovaného výskumu modernej techniky a technológie má významnú úlohu v hospodárskom rozvoji, budú vytvárať nevyhnutné podmienky na rozvoj vzájomných vzťahov v tejto oblasti.

Článok 7

Zmluvné strany budú zabezpečovať ochranu spoločných výsledkov vedecko-technických prác. Poskytnutie týchto výsledkov tretej strane sa môže uskutočniť len po písomnom súhlase druhej zmluvnej strany.

Článok 8

Zmluvné strany budú podporovať rozvoj vzájomného cestovného ruchu ako dôležitého faktora hospodárskeho rastu. Rozvoj cestovného ruchu bude napomáhať prehĺbenie dvojstranných hospodárskych vzťahov.

Článok 9

Zmluvné strany budú napomáhať rozvoj úzkej, vzájomne výhodnej spolupráce v oblasti informatiky.

Článok 10

Zmluvné strany budú venovať osobitnú pozornosť otázkam ochrany životného prostredia. Usilujúc sa o dosiahnutie ekologickej bezpečnosti, budú rozvíjať úzku spoluprácu najmä v racionálnom využívaní prírodných zdrojov, v rozširovaní sféry ekologicky čistých výrob.

Článok 11

Každá zmluvná strana bude vytvárať na území svojej krajiny priaznivé podmienky na zakladanie pobočiek, oddelení a zastúpení organizácií, podnikov, firiem, bánk, obchodných centier, družstiev a spoločností štátu druhej zmluvnej strany a taktiež na vykonávanie ich činnosti.

Zmluvné strany budú podporovať

– rozvoj stykov a spolupráce medzi hospodárskymi, technickými a vedeckovýskumnými organizáciami oboch štátov,

– účasť hospodárskych subjektov oboch štátov na veľtrhoch a výstavách uskutočňovaných na ich území, ako i výmenu delegácií expertov v oblasti obchodu, hospodárstva, vedy a techniky a taktiež iné formy kontaktov, napomáhajúcich spoluprácu medzi oboma štátmi.

Článok 12

Na hodnotenie plnenia tejto dohody vytvoria zmluvné strany medzivládnu zmiešanú komisiu.

Článok 13

V tejto dohode môžu byť vykonané zmeny a doplnky so súhlasom oboch zmluvných strán.

Článok 14

Táto dohoda nadobudne platnosť dňom jej podpísania. Dohoda sa uzatvára na dobu neurčitú a bude v platnosti dovtedy, kým jedna zo zmluvných strán neoznámi diplomatickou cestou druhej zmluvnej strane v lehote minimálne šiestich mesiacov svoj úmysel ukončiť platnosť tejto dohody.

Dané v Kyjeve 26. augusta 1993 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v slovenskom a ukrajinskom jazyku, pričom obidve znenia majú rovnakú platnosť.

Za vládu

Slovenskej republiky:

Jaroslav Kubečka v. r.

Za vládu

Ukrajiny:

Mikola Mnich v. r.