Oznámenie č. 293/1993 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o dočasnom oprávnení na podnikanie fyzických a právnických osôb, ktoré podnikajú na území druhej republiky po 31. decembri 1992

Čiastka 71/1993
Platnosť od 09.12.1993
Redakčná poznámka

Zmluva nadobudla platnosť podľa článku 4 dňom výmeny ratifikačných listín, t.j. 3. decembra 1993.

Pôvodný predpis

09.12.1993