Oznámenie č. 287/1993 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovujú záväzné vzory účtovných výkazov bánk, ich predkladacie cesty a termíny predkladania

Čiastka 70/1993
Platnosť od 30.11.1993 do20.12.1994
Zrušený 347/1994 Z. z.
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť dňom uverejnenia oznámenia o jeho vydaní v Zbierke zákonov Slovenskej republiky. Zmeny opatrenia boli vyhlásené oznámením č. 57/1994 Z. z. a nadobudli účinnosť 21. marca 1994.