Oznámenie č. 284/1993 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Zmluvy medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o spôsobe vyporiadania vzťahov vyplývajúcich z rozdelenia Česko-slovenskej armády a o prechode majetku, práv, záväzkov a ďalšej spolupráci republikových armád

Čiastka 69/1993
Platnosť od 27.11.1993
Redakčná poznámka

Zmluva nadobudla platnosť dňom podpisu, t. j. 23. novembra 1992.