Vyhláška č. 280/1993 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú bližšie podmienky a sadzby poistného zákonného poistenia organizácie pre prípad zodpovednosti za škodu pri pracovnom úraze alebo chorobe z povolania

(v znení č. 61/1994 Z. z.)

Čiastka 68/1993
Platnosť od 26.11.1993 do31.03.2002
Účinnosť od 01.04.1994 do31.03.2002
Zrušený 274/1994 Z. z.
Redakčná poznámka

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. decembrom 1993 a stráca účinnosť nadobudnutím účinnosti zákona o úrazovom poistení.