Zákon č. 278/1993 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o správe majetku štátu

Čiastka 68/1993
Platnosť od 26.11.1993
Účinnosť od 31.07.2012 do31.12.2012
Redakčná poznámka

Na základe nálezu ÚS č. 217/2012 Z. z. stráca ustanovenie § 18a ods. 1 zákona č. 278/1993 Z. z. Zákonník práce účinnosť. Ak Národná rada SR neuvedie toto ustanovenie do súladu s Ústavou SR stráca platnosť 31. 1. 2013.