Zákon č. 274/1993 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o vymedzení pôsobnosti orgánov vo veciach ochrany spotrebiteľa

Čiastka 68/1993
Platnosť od 26.11.1993 do31.08.2004
Účinnosť od 01.01.2003 do31.08.2004
Zrušený 634/1992 Zb.