Oznámenie č. 273/1993 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o vyporiadaní majetku, práv a záväzkov vyplývajúcich zo zrušenia Česko-slovenského rozhlasu,Česko- slovenskej televízie a Česko-slovenskej tlačovej kancelárie

Čiastka 67/1993
Platnosť od 19.11.1993
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť 23. novembrom 1992 na základe článku 10.

Pôvodný predpis

19.11.1993