271

PREDSEDA

NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

vyhlasuje

úplné znenie zákona Slovenskej národnej rady č. 254/1991 Zb. o Slovenskej televízii, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom č. 482/1992 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 254/1991 Zb. o Slovenskej televízii, a zákonom Národnej rady Slovenskej republikyč. 166/1993 Z. z. o opatreniach v oblasti rozhlasového a televízneho vysielania.

ZÁKON

SLOVENSKEJ NÁRODNEJ RADY

o Slovenskej televízii

Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:

PRVÁ ČASŤ

ZRIADENIE, POSTAVENIE A ÚLOHY SLOVENSKEJ TELEVÍZIE

§ 1

(1) Zriaďuje sa Slovenská televízia so sídlom v Bratislave.

(2) V rámci Slovenskej televízie pôsobí štúdio Bratislava, štúdio Banská Bystrica s štúdio Košice.

§ 2

(1) Slovenská televízia je národná, nezávislá, verejnoprávna, informačná, kultúrna a vzdelávacia inštitúcia.

(2) Slovenská televízia je právnická osoba.

(3) Slovenská televízia je obdobne ako príspevková organizácia priamo zapojená finančnými vzťahmi na štátny rozpočet Slovenskej republiky, v ktorom má samostatnú rozpočtovú kapitolu.

(4) Slovenská televízia sa zapisuje do podnikového registra.

§ 3

(1) Poslaním Slovenskej televízie je slúžiť verejnosti tvorbou a šírením programov založených na zásadách demokracie, humanizmu, etiky, pravdivosti, nezávislosti, profesionality a zákonnosti.

(2) Spravodajské a publicistické programy Slovenskej televízie zabezpečujú včasné a objektívne informovanie verejnosti; umelecké, vzdelávacie a zábavné programy slúžia na pozdvihnutie a šírenie národnej kultúry, vzdelanosti a na rozvoj duchovnej a mravnej úrovne spoločnosti.

(3) Slovenská televízia zabezpečuje prostredníctvom televízneho vysielania v materinskej reči aj uplatňovanie záujmov národností a etnických skupín žijúcich v Slovenskej republike.

§ 4

(1) Slovenská televízia okrem tvorby a šírenia vlastných programov plní úlohy aj preberaním a šírením programov vyrobených inými právnickymi alebo fyzickými osobami.

(2) Slovenská televízia je povinná dať k dispozícii potrebný vysielací čas štátnym orgánom pre výzvy v krízových situáciách a pre iné dôležité oznámenia určené verejnosti.

§ 5

Slovenská televízia je povinná uchovávať a archivovať programové, významné dokumentačné a iné fondy ako národné kultúrne hodnoty. Zásady archivovania televíznych národných kultúrnych hodnôt schvaľuje Rada Slovenskej televízie (§ 7) na návrh ústredného riaditeľa Slovenskej televízie (§ 11) v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.1)

§ 6

Slovenská televízia plní najmä tieto úlohy:

a) zriaďuje televízne štúdiá, programové výrobné a výskumno-vývojové útvary; utvára sieť vlastných spravodajcov v tuzemsku i v zahraničí,

b) utvára vlastné a po dohode s inými televíznymi organizáciami spoločné vysielacie okruhy a primerane sa podieľa na ich programovej skladbe,

c) spolupracuje so štátnymi, politickými, spoločenskými, cirkevnými, vedeckovýskumnými, hospodárskymi, kultúrnymi, umeleckými, vzdelávacími a telovýchovnými ustanovizňami a občianskymi združeniami,

d) uskutočňuje prenosy z verejných štátno-politických a spoločenských udalostí, kultúrnych, umeleckých, náboženských, telovýchovných vystúpení a podujatí,

e) uskutočňuje prieskum programového trhu, predovšetkým z hľadiska názorov divákov na kvalitu televízneho programu,

f) zúčastňuje sa v odbore svojej pôsobnosti na činnosti medzinárodných organizácií a uzatvára dohody so zahraničnými inštitúciami,

g) získava, utvára, vysiela, spracúva a rozmnožuje zvukové, obrazové a zvukoobrazové záznamy na pamäťové médiá a vykonáva obchodnú činnosť v tejto oblasti,

h) usporadúva verejné predstavenia a produkcie, zriaďuje umelecké súbory pre televíznu programovú tvorbu,

i) utvára a využíva komplexné banky údajov pre svoju činnosť a pre zabezpečenie pohotového informačného servisu v napojení na tuzemské i zahraničné informačné siete,

j) prispieva televíznym vysielaním k rozvoju národnej kultúry a kultúr národností žijúcich v Slovenskej republike, ako aj k sprostredkúvaniu kultúrnych hodnôt iných národov.

DRUHÁ ČASŤ

RIADENIE SLOVENSKEJ TELEVÍZIE

§ 7

Rada Slovenskej televízie

Rada Slovenskej televízie (ďalej len „rada“) je orgánom Slovenskej televízie, ktorý zabezpečuje jej programovú objektívnosť a nezávislosť.

§ 8

(1) Rada má deväť členov, ktorých na návrh príslušného výboru volí a odvoláva Národná rada Slovenskej republiky; člena rady možno odvolať,

a) ak sa bez ospravedlnenia nezúčastní trikrát po sebe na zasadnutí rady, alebo

b) ak bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin, alebo

c) ak vzniknú dôvody podľa § 8 ods. 6,

d) ak mu na základe návrhu najmenej desatiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky vysloví nedôveru Národná rada Slovenskej republiky nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov.

(2) Funkčné obdobie členov rady je šesťročné a začína prvým riadnym zasadnutím rady, ktoré zvolá predseda Národnej rady Slovenskej republiky alebo ním poverený poslanec Národnej rady Slovenskej republiky do 15 dní od ich zvolenia. Na tomto zasadnutí si rada zvolí svojho predsedu.

(3) Po prvej voľbe členov rady sa na jej prvom riadnom zasadnutí určia žrebom mená troch členov, ktorých funkčné obdobie sa skončí po dvoch rokoch, a mená troch členov, ktorých funkčné obdobie sa skončí po štyroch rokoch.

(4) Na miesta uprázdnené uplynutím funkčného obdobia sa volia noví členovia rady na obdobie šesť rokov. Na miesta uprázdnené z iného dôvodu sa volia noví členovia na zostávajúci čas do konca funkčného obdobia toho člena, ktorého miesto sa uprázdnilo. Národná rada Slovenskej republiky zvolí nového člena do 60 dní od uprázdnenia miesta člena rady.

(5) Funkcia člena rady je čestnou funkciou; člen má nárok na náhradu cestovných výdavkov1) súvisiacich s jeho činnosťou v rade. Náklady spojené s činnosťou rady sa uhrádzajú z rozpočtu Slovenskej televízie.

(6) Členom rady nemôže byť prezident republiky, poslanec zákonodarného zboru, člen vlády, vedúci ústredného orgánu štátnej správy, štátny tajomník, prokurátor, sudca, člen ozbrojeného zboru, funkcionár politickej strany alebo politického hnutia, ten, kto je v pracovnom alebo v obdobnom právnom vzťahu k právnickej alebo fyzickej osobe, ktorá prevádzkuje rozhlasové alebo televízne vysielanie, ten, kto podniká v oblasti reklamy, a podnikateľ, ak on alebo jemu blízke osoby podnikajú v oblasti rozhlasového alebo televízneho vysielania.

(7) Rada si zriaďuje poradné a konzultačné orgány.

§ 9

Zrušený.

§ 10

Do pôsobnosti rady patrí

a) schvaľovať dlhodobé plány a koncepcie, návrhy investičných programov a ich realizáciu vrátane typovej vysielacej štruktúry,

b) schváliť štatút Slovenskej televízie a štatút programových pracovníkov Slovenskej televízie,

c) rozhodovať o poskytnutí vysielacieho času politickým stranám, hnutiam a občianskym združeniam, ako aj o obmedzeniach pre vysielanie obchodnej reklamy,

d) schváliť programový kódex Slovenskej televízie, v ktorom sú formulované všeobecné zásady pre tvorbu, skladbu a koordináciu programov Slovenskej televízie,

e) prerokúvať návrh rozpočtu Slovenskej televízie,

f) schvaľovať štatúty a rokovacie poriadky poradných a konzultačných orgánov.

§ 11

Ústredný riaditeľ

(1) Ústredného riaditeľa volí a odvoláva na návrh rady Národná rada Slovenskej republiky.

(2) Ústredný riaditeľ je štatutárnym orgánom Slovenskej televízie; zastupuje Slovenskú televíziu navonok, riadi organizáciu práce a plní úlohy vedúceho organizácie podľa pracovnoprávnych predpisov.

(3) Ústredný riaditeľ sa zúčastňuje na všetkých zasadnutiach rady.

§ 12

Zrušený

TRETIA ČASŤ

SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 13

Usporiadatelia verejných zhromaždení, predstavení, produkcií a iných podujatí umožnia Slovenskej televízii, ak o to po požiada, prenos a záznam na účely spravodajského vysielania. Prenos ani záznam nesmie v podstatnej miere narušiť priebeh podujatia. Práva autorov a výkonných umelcov podľa osobitných predpisov2) nie sú tým dotknuté.

§ 14

Slovenská televízia chráni a rešpektuje nezávislosť všetkých programových spolupracovníkov, ako aj slobodu výkonu povolania všetkých televíznych tvorcov pri plnení úloh.

§ 15

(1) Štatút Slovenskej televízie upravuje zásady vnútorného organizačného usporiadania a podrobnejšieho vymedzenia úloh Slovenskej televízie, ako aj znaky, symboly, názvy a zvučku.

(2) Znaky, symboly, názvy a zvučka nesmú byť bez súhlasu Slovenskej televízie použité inou organizáciou alebo osobou.

(3) Rada je povinná do 30 dní od svojho prvého zasadnutia (§ 8 ods. 2) predložiť na schválenie predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky návrh štatútu rady.

§ 16

(1) Práva a povinnosti z pracovnoprávnych vzťahov prechádzajú z Česko-slovenskej televízie na Slovensku na Slovenskú televíziu.

(2) Rozdelenie a prevod majetku a vyrovnanie iných právnych pomerov majetkovej povahy z Česko-slovenskej televízie na Slovenskú televíziu sa vykoná podľa osobitných predpisov5) do troch mesiacov od zriadenia Slovenskej televízie.

§ 17

Zrušený.

§ 18

Zrušujú sa:

1. § 5 ods. 3 prvá veta zákona č. 18/1964 Zb. o Československej televízii.

2.§ 13 zákona Slovenskej národnej rady č. 207/1968 Zb. o zriadení ministerstiev a iných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej socialistickej republiky, ak sa týka Oblastného riaditeľstva Česko-slovenskej televízie na Slovensku a jeho oblastného riaditeľa.

§ 19

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júlom 1991.

Zákon Slovenskej národnej rady z 29. septembra 1992 č. 482/1992 Zb. nadobudol účinnosť dňom vyhlásenia, t. j. 26. októbra 1992, a zákon Národnej rady Slovenskej republiky zo 14. júla 1993 č. 166/1993 Z. z. nadobudol účinnosť dňom vyhlásenia, t. j. 30. júla 1993.

Ivan Gašparovič v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Zákon Slovenskej národnej rady č. 149/1975 Zb. o archívnictve.
Zákon č. 119/1992 Zb. o cestovných náhradách.

2) Zákon č. 35/1965 Zb. o literárnych, vedeckých a umeleckých dielach (autorský zákon) v znení zákona č. 89/1990 Zb. (úplné znenie vyhlásené pod č. 247/1990 Zb.).

5) § 4 zákona č. 136/1991 Zb. o rozdelení pôsobnosti medzi Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou a Českou republikou a Slovenskou republikou vo veciach tlače a iných informačných prostriedkov.