Vyhláška č. 266/1993 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky o podmienkach, za ktorých sa colné konanie vykonáva mimo colného priestoru, o výške nákladov zy vykonanie tohto konania a o spôsobe určovania nákladov dopravy tovaru na miesto, kde tovar vstupuje do tuzemska

Čiastka 66/1993
Platnosť od 17.11.1993 do30.06.2001
Účinnosť od 17.11.1993 do30.06.2001
Zrušený 238/2001 Z. z.