Vyhláška č. 261/1993 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky o oslobodení nepeňažného vkladu od dovozného cla

(v znení č. 295/1995 Z. z.)

Čiastka 64/1993
Platnosť od 10.11.1993
Účinnosť od 22.12.1995

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
22.12.1995 295/1995 Z. z. Aktuálne znenie
10.11.1993 - 21.12.1995

Pôvodný predpis

10.11.1993