Zákon č. 26/1993 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o opatreniach na zabezpečenie prechodu česko-slovenskej meny na slovenskú menu a o zmene a doplnení devízového zákona

(v znení č. 202/1995 Z. z., 659/2007 Z. z.)

Čiastka 6/1993
Platnosť od 02.02.1993
Účinnosť od 01.01.2008