Zákon č. 253/1993 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 165/1993 Z. z. a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 213/1992 Zb. o spotrebných daniach v znení neskorších predpisov

(v znení č. 563/2009 Z. z.)

Čiastka 63/1993
Platnosť od 05.11.1993
Účinnosť od 01.01.2012
Redakčná poznámka

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januárom 1994 okrem čl. I bod 64, ktorý nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.