Vyhláška č. 244/1993 Z. z.Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o zmene vyhlášky Ministerstva práce Slovenskej socialistickej republiky č. 53/1973 Zb., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o pestúnskej starostlivosti v znení neskorších predpisov

Čiastka 61/1993
Platnosť od 27.10.1993 do31.12.1998
Účinnosť od 01.11.1993 do31.12.1998
Zrušený 265/1998 Z. z.

OBSAH