Vyhláška č. 24/1993 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky o postupe pri uplatnení nároku na odpočet zaplatenej dane z obratu a dovoznej dane pri zásobách materiálu a tovaru pri prechode na systém dane z pridanej hodnoty

Čiastka 4/1993
Platnosť od 25.01.1993
Účinnosť od 25.01.1993

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
25.01.1993 Aktuálne znenie