Zákon č. 239/1993 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o niektorých zmenách v poskytovaní štátnych sociálnych dávok

(v znení č. 265/1998 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 61/1993
Platnosť od 27.10.1993 do31.10.2002
Účinnosť od 01.01.1999 do31.10.2002
Zrušený 280/2002 Z. z.