Opatrenie č. 236/1993 Z. z.Opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú klasifikácie, číselník a register v oblasti štátnej štatistiky

(v znení č. 16/2001 Z. z.)

Čiastka 60/1993
Platnosť od 22.10.1993
Účinnosť od 01.02.2001