Oznámenie č. 229/1993 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o zamedzení dvojakého zdanenia v odbore daní z príjmov a z majetku

Čiastka 60/1993
Platnosť od 22.10.1993 do13.07.2003
Zrušený 238/2003 Z. z.
Redakčná poznámka

Zmluva nadobudla platnosť dňom výmeny ratifikačnej listiny 1. júla 1993 na základe ustanovenia čl. 10 ods. 2.

Pôvodný predpis

22.10.1993