Oznámenie č. 227/1993 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej republiky a vládou Luxemburského veľkovojvodstva o zamedzení dvojakého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov a z majetku

Čiastka 58/1993
Platnosť od 14.10.1993
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť dňom výmeny ratifikačných listín 30. decembra 1992 na základe článku 29 ods. 2.