Oznámenie č. 226/1993 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a Českej republiky o spolupráci v oblasti ochrany životného prostredia

Čiastka 58/1993
Platnosť od 14.10.1993
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť 28. aprílom 1993 na základe článku 7.

226

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 28. apríla 1993 bola v Luzerne podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Nórskeho kráľovstva o spolupráci v oblasti ochrany životného prostredia.

Dohoda nadobudla platnosť 28. aprílom 1993 na základe článku 7.

DOHODA

medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Nórskeho kráľovstva
o spolupráci v oblasti ochrany životného prostredia

Vláda Slovenskej republiky a vláda Nórskeho kráľovstva (ďalej len „Zmluvné strany“),

– berúc na vedomie príslušné ustanovenia Záverečného aktu Konferencie o bezpečnosti a spolupráci v Európe a jeho následných dokumentov,

– berúc ďalej na vedomie závery a odporúčania konferencií v Bergene (1990), Dobříši (1991) a Luzerne (1993) a záverečných dokumentov konferencie OSN o životnom prostredí a rozvoji,

– usilujúc sa rozvíjať a podporovať spoluprácu pri ochrane životného prostredia,

sa dohodli takto:

Článok 1

Zmluvné strany budú rozvíjať a realizovať spoluprácu vo vybraných oblastiach životného prostredia, ktoré sú predmetom záujmu obidvoch Zmluvných strán, ako sú:

– environmentálna politika a legislatíva a starostlivosť o životné prostredie,

– znižovanie znečistenia životného prostredia a jeho prevencia,

– ochrana prírody,

– územné plánovanie a rozvoj,

– monitorovanie životného prostredia,

– environmentálna výchova a informovanosť.

Článok 2

Za týmto účelom budú Zmluvné strany navzájom organizovať a podporovať na princípe vzájomnej výhodnosti stretnutia a výmenu vedcov, kontakty príslušných inštitúcií, odborníkov a študentov, výmenu vedeckých a technických informácií vrátane výsledkov výskumov a podporovať aktivity ekologicky orientovaných mimovládnych organizácií.

Článok 3

Zmluvné strany budú v súlade so svojimi národnými zákonmi, predpismi a zvyklosťami uľahčovať výmenu technológie na ochranu životného prostredia, najmä podporou

a) obchodnej výmeny vhodnej technológie,

b) priamych priemyselných kontaktov a spolupráce vrátane spoločných podnikov,

c) výmeny informácií a skúseností a

d) realizovania technologickej pomoci.

Článok 4

Na realizáciu ustanovení tejto dohody vrátane vypracovania a aktualizovania dohodnutých pracovných plánov určia Zmluvné strany kontaktné osoby reprezentujúce príslušné ministerstvá životného prostredia. Bilaterálne stretnutia zástupcov oboch ministerstiev sa budú konať podľa potreby a vo vzájomne dohodnutých termínoch. Pracovné plány nadobudnú platnosť schválením nórskym a slovenským ministrom písomne alebo na spomínaných bilaterálnych stretnutiach.

Článok 5

Po vzájomnej dohode môžu obidve Zmluvné strany poskytnúť výsledky svojej spolupráce tretím osobám.

Článok 6

Spolupráca a činnosti dohodnuté v článkoch 1, 2 a 4 sa budú obvykle realizovať na bezdevízovom základe, ako je uvedené v prílohe 1.

Článok 7

Táto dohoda nadobudne platnosť dňom podpísania.

Článok 8

Táto dohoda sa uzatvára na dobu päť rokov. Jej platnosť sa bude automaticky predlžovať na ďalšie päťročné obdobie, ak žiadna zo Zmluvných strán nevyjadrí písomne svoj úmysel odstúpiť od dohody, a to tri mesiace pred jej zaniknutím.

Dané v Luzerne dňa 28.apríla 1993 v dvoch pôvodných vyhotoveniach v jazyku slovenskom a anglickom, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.

Za vládu

Slovenskej republiky

Jozef Zlocha v. r.

Za vládu

Nórskeho kráľovstva

Graham Oddmund v. r.

Príloha 1

DOHODA

týkajúca sa slovensko-nórskej spolupráce v oblasti životného prostredia na bezdevízovom základe

1. Prijímajúca krajina hradí:

- per diem v súlade s medzinárodnými predpismi,

- ubytovanie,

- cestovné náklady v krajine.

2. Počet človekodní za rok pre krajinu bude definovaný v odsúhlasenom pracovnom pláne.