Oznámenie č. 225/1993 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a Českej republiky o vzrušení vízovej povinnosti

Čiastka 58/1993
Platnosť od 14.10.1993
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť 1. januárom 1993 na základe článku 9.

225

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 20. októbra 1992 bola v Prahe podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o zrušení vízovej povinnosti.

Dohoda nadobudla platnosť 1. januárom 1993 na základe článku 9.

DOHODA

medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky
o zrušení vízovej povinnosti

Vláda Slovenskej republiky a vláda Českej republiky (ďalej len „zmluvné strany“),
usilujúc sa o zjednodušenie vzájomných ciest občanov Slovenskej republiky a Českej republiky,
sa dohodli na tomto:

Článok 1

Občania štátu jednej zmluvnej strany, ktorí sú držiteľmi platných cestovných dokladov uvedených v prílohe tejto dohody, môžu vstupovať na územie štátu druhej zmluvnej strany a tam sa zdržiavať bez víz.

Článok 2

(1) Držitelia diplomatických alebo služobných pasov, ktorí sú členmi diplomatickej misie alebo konzulárneho úradu štátu jednej zmluvnej strany so sídlom na území štátu druhej zmluvnej strany, sa môžu zdržiavať na území štátu druhej zmluvnej strany po dobu svojho služobného pridelenia bez víz.

(2) Rodinní príslušníci žijúci s osobami uvedenými v odseku 1 v spoločnej domácnosti sa môžu po dobu ich služobného pridelenia, ak sami sú držiteľmi diplomatických alebo služobných pasov, zdržiavať na území štátu druhej zmluvnej strany bez víz.

Článok 3

Občania štátu jednej zmluvnej strany môžu vstupovať na územie štátu druhej zmluvnej strany na ktoromkoľvek vhodnom mieste, ak to nie je zakázané vnútroštátnymi predpismi štátu príslušnej zmluvnej strany.

Článok 4

Občania štátu jednej zmluvnej strany sú povinní pri pobyte na území štátu druhej zmluvnej strany dodržiavať jeho všeobecne záväzné právne predpisy.

Článok 5

(1) Táto dohoda sa nedotýka práva zmluvných strán odoprieť vstup na svoje územie alebo pobyt na ňom nežiaducim osobám.

(2) Zmluvné strany sa zaväzujú, že kedykoľvek prevezmú na svoje územie bez ďalších formalít občanov svojho štátu.

Článok 6

(1) Zmluvné strany môžu z dôvodu ochrany verejného poriadku, bezpečnosti alebo zdravia občanov svojho štátu alebo z iných závažných dôvodov celkom alebo sčasti pozastaviť na prechodnú dobu vykonávanie tejto dohody.

(2) Zavedenie, ako aj zrušenie týchto opatrení sa neodkladne oznámi diplomatickou cestou druhej zmluvnej strane a nadobudne účinnosť okamžite po tomto oznámení.

Článok 7

Zmluvné strany si diplomatickou cestou vymenia vzory cestovných dokladov. V prípade zmien platných alebo zavedenia nových cestovných dokladov sa výmena ich vzorov uskutoční takým istým spôsobom.

Článok 8

Táto dohoda sa uzatvára na dobu neurčitú. Zmluvné strany ju môžu kedykoľvek vypovedať písomne diplomatickou cestou, pričom dohoda stratí platnosť uplynutím šiestich mesiacov odo dňa doručenia výpovede.

Článok 9

Táto dohoda nadobudne platnosť 1. januárom 1993.

Dané v Prahe 29.októbra 1992 v dvoch vyhotoveniach, každé v slovenskom a českom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.

Za vládu

Slovenskej republiky

Vladimír Mečiar v. r.

Za vládu

Českej republiky

Václav Klaus v. r.

Príloha

k Dohode medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o zrušení vízovej povinnosti

Platnými cestovnými dokladmi v zmysle tejto dohody sú:

1. Pre občanov Slovenskej republiky

a) cestovný pas Československej socialistickej republiky,

b) diplomatický pas Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky,

c) služobný pas Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky,

d) cestovný pas Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky,

e) námorná knižka Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky registrovaná príslušnými orgánmi,

f) cestovný preukaz Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky,

g) diplomatický pas Slovenskej republiky,

h) služobný pas Slovenskej republiky,

ch) cestovný pas Slovenskej republiky,

i) námorná knižka Slovenskej republiky registrovaná príslušnými orgánmi,

j) cestovný preukaz Slovenskej republiky,

k) občiansky preukaz Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky,

l) občiansky preukaz Slovenskej republiky.

2. Pre občanov Českej republiky

a) cestovný pas Československej socialistickej republiky,

b) diplomatický pas Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky,

c) služobný pas Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky,

d) cestovný pas Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky,

e) námorná knižka Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky registrovaná príslušnými orgánmi,

f) cestovný preukaz Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky,

g) diplomatický pas Českej republiky,

h) služobný pas Českej republiky,

ch) cestovný pas Českej republiky,

i) námorná knižka Českej republiky registrovaná príslušnými orgánmi,

j) cestovný preukaz Českej republiky,

k) občiansky preukaz Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky,

l) občiansky preukaz Českej republiky.