Oznámenie č. 225/1993 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a Českej republiky o vzrušení vízovej povinnosti

Čiastka 58/1993
Platnosť od 14.10.1993
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť 1. januárom 1993 na základe článku 9.

Pôvodný predpis

14.10.1993