Vyhláška č. 219/1993 Z. z.Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa zrušuje vyhláška Slovenského banského úradu č. 388/1990 Zb. o banskomeračskej dokumentácii pri niektorých činnostiach vykonávaných banským spôsobom

Čiastka 56/1993
Platnosť od 30.09.1993
Účinnosť od 01.10.1993

OBSAH