Oznámenie č. 214/1993 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a Českej republiky o spolupráci v doprave a spojoch

Čiastka 55/1993
Platnosť od 28.09.1993
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť 23. novembrom 1992 na základe jej článku 13.