Oznámenie č. 203/1993 Z. z.Oznámenie Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu o banskomerečskej dokumentácii pri banskej činnosti a niektorých činnostiach vykonávaných banským spôsobom

Čiastka 54/1993
Platnosť od 13.09.1993
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. októbrom 1993.

Pôvodný predpis

13.09.1993