Zákon č. 188/1993 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 270/1991 Zb. o štátnom fonde trhovej regulácie Slovenskej republiky v poľnohospodárstve v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 14/1993 Z. z.

Čiastka 51/1993
Platnosť od 26.08.1993 do31.12.2001
Účinnosť od 26.08.1993 do31.12.2001
Zrušený 491/2001 Z. z.