Zákon č. 187/1993 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách

(v znení č. 181/1995 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 51/1993
Platnosť od 26.08.1993
Účinnosť od 01.09.1995

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.09.1995 181/1995 Z. z.(nepriamo) Aktuálne znenie
26.08.1993 - 31.08.1995

Pôvodný predpis

26.08.1993