Zákon č. 186/1993 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov

Čiastka 51/1993
Platnosť od 26.08.1993
Účinnosť od 26.08.1993