Zákon č. 182/1993 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o vlastníctve bytov a nebytových priestorov

Čiastka 50/1993
Platnosť od 22.08.1993
Účinnosť od 01.06.1998 do15.07.1999