Zákon č. 178/1993 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa Trestný poriadok

Čiastka 48/1993
Platnosť od 12.08.1993 do31.12.2005
Účinnosť od 12.08.1993 do31.12.2005
Zrušený 301/2005 Z. z.

OBSAH