Zákon č. 17/1993 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým a mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 253/1991 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej republiky vo veciach prevodov majetku štátu na iné osoby a o Fonde národného majetku Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov

(v znení č. 60/1994 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 3/1993
Platnosť od 01.01.1993
Účinnosť od 24.03.1994