Zákon č. 165/1993 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/1992 Zb. o dani z pridanej hodnoty v znení zákona č. 596/1992 Zb. a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 511/992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 618/1992 Zb. Colný zákon

Čiastka 44/1993
Platnosť od 30.07.1993 do31.12.1995
Účinnosť od 01.08.1993 do31.12.1995
Zrušený 289/1995 Z. z.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.08.1993 - 31.12.1995

Pôvodný predpis

30.07.1993