Zákon č. 160/1993 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o niektorých opatreniach pri vzájomnom započítavaní pohľadávok podnikateľov

Čiastka 43/1993
Platnosť od 28.07.1993 do31.12.1994
Účinnosť od 28.07.1993 do31.12.1994
Redakčná poznámka

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia a stráca účinnosť dňom 31. decembra 1994.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
28.07.1993 - 31.12.1994

Pôvodný predpis

28.07.1993