Nariadenie vlády č. 151/1993 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 273/1991 Zb. o výnimkách z § 45 zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov

Čiastka 41/1993
Platnosť od 16.07.1993 do31.03.1995
Účinnosť od 16.07.1993 do31.03.1995
Zrušený 58/1995 Z. z.

OBSAH