Zákon č. 150/1993 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 89/1993 Z. z.

Čiastka 41/1993
Platnosť od 16.07.1993
Účinnosť od 16.07.1993

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
16.07.1993 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

16.07.1993